Kam s Elektro odpadem

Tento symbol na výrobku, dle novely zákona o odpadech značí, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru:

  • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

  1. místní úřad vaší obce
  2. správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
  3. sběrny OEEZ
  4. služba pro odvoz komunálního odpadu
  5. www.remasystem.cz